شجره نامه خانواده اردلان

بدون اغراق و مبالغه یکی از پر زحمت ترین کارهائی که در ترسیم این تبارنامه متحمل شدم و زمانی طولانی به آن گذشت جستجو در منابع کهن ومدرن، وهرگونه آثار ونشانه ها بمنظور دستیابی به اعضای پی درپی خاندان و اتصال آنها در امتداد رشته هر خاندان ازابتدا تا زمان اتمام تبارنامه بود. دراین مهم اصل و اساس که رشته “بابا اردلان” بود، بیش از بقیه زحمات چند ساله، اوقات خود را به آن اختصاص دادم، با این حال هرچه میکوشیدم حلقه های اتصال قابل توجیه، برای اتصال رشته “بابا اردلان” از “احمد مروان” به “بازدوستک-مروان” و نهایتا به “قباد ساسانی” و “اردشیر بابکان” و “بابک ساسان”، پیدا نمیکردم. وحال آنکه هم درشرفنامه مستند به یک نسخه چاپی و دونسخه خطی، وهم مورخان دیگر بطور کلی این ارتباط را تایید  و تصدیق کرده بود

بهر روی،  خسته وکوفته در مواجهه با درهای بسته، ناگزیر شدم بدون اشاره به حلقه های مفقوده، درتنه درخت همان کلیات مذکور درمنابع را جداجدا ازهم بنویسم: “بابا اردلان”، “قباد بن فیروز ساسانی”، “خسرو انوشیروان”، “قباد، فیروز و اردشیر بابکان” و کار خود را بدون حصول مقصود اولیه با ابهام وناتمام باتمام برسانم، و به همان صورت هم انتشار پیدا کرد. خوشبختانه درادامه تحقیقات خود درسالهای اخیر به شاه کلید فتح درهای بسته رمز ورموز مجهولات عدیه در شرفنامه تا حدودی دسترسی پیدا کرد.

اگرچه ترجمه وتفسیری با زبان انگلیسی که متاسفانه  هنوز بفارسی ترجمه نشده ، چاپ اول آن نایاب، و از چاپ دوم فقط کتاب اول آن به چاپ رسیده ،آن هم نایاب، با اینحال بهر زحمتی یک فتوکپی کهنه از آن، حلال مشکلات  درتاریخ کردستان به دستم رسید وبا استفاده از این بانک اطلاعاتی، با ترسیم دیاگرامی درتنه درخت، حلقه های گمشده به محل اصلی خود متصل و رشته دودمان “بابا اردلان” مستند به همان منبع سازمان ملل ومنابع آن از زمان کهن تا برسد به عصر حاضر بشرح تبارنامه اصلاح وتکمیل گردیده است

یداله روشن اردلان

22 May 2020