نوشته ها با موضوع کتاب و خانواده اردلان

کتاب “زبده تاریخ کرد و کردستان”

جلد نخست از زبده تاریخ کرد و کردستان، با بهره گیری عملی از حدود 250 مآخذ تاریخ و جغرافیایی و قوم شناسی و دیرین شناسی و زبان شناسی، تاریخ قوم کرد و پراکندگی جغرافیایی این قوم را در 6 فصل نخست، از بدو پیدایی تا روزگار ما پی گرفته و جایگاه آن را در پیش … Continue reading کتاب “زبده تاریخ کرد و کردستان”