تکمله ای برمقاله « در جواب به ادعائی واهی »

درشماره، ۹۰۹ روزنامه سیروان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵، آقای «منصور اردلان»، ذیل عنوان “جوابی به یک شائبه ” با ارائه مستنداتی کوشیده بود که مستندات اینجانب در”مقاله نقدی باجمال برمقدمه وحواشی تاریخ اردلان را مردود اعلام، و رشته نسبی خودرا به «امان اله خان بزرگ» تثبیت نشان بدهد.

با درج مقاله “جوابی به ادعائی واهی” به یکی دو مورد آن مقاله به تفصیل جواب داده شد اما ایرادات و ابهامات همچنان باقی وبلکه زیادتر، و اسداله خانی بر اسداله خان دیگر هم اضافه، و ادعای ابتدای ایشان به نسل سوم با ارائه مستندات اخیر به نسل چهارم از امان اله خان بزرگ واقف موقوفات تعییر پیداکرد!؟ 

اما دراین تکمله در مورد سئوالی که ایشان، در ارتباط باذکر نام جد ایشان «فضل اله خان» درتبارنامه ترسیمی و در جدول اسامی کتاب زبده تاریخ کرد وکردستان ترجمه فارسی اینجانب، کرده بودند! چون میزان درجه حقشناسی واطلاع وی ازکتابشناسی را میرساند، با ذکر عین نوشته ایشان در گیومه، و جواب به آن این تکمله را هم به پایان میبرد:

” مینویسد، ازایشان سئوال میکنم شما که این کشف را کردید چرا ۲۰ سال قبل که شروع به فروش شجره نامه وچاپ کتاب زبده تاریخ کرد و کردستان نوشته «محمد امین زکی» (که مدعی ترجمه آن بفارسی هستید ) درحالیکه این کتاب توسط آقای ،،،، درسال ۱۳۷۵ شمسی ترجمه شده و با نام وعنوان تحقیقی تاریخی منتشر شده است. این موضوع را درج و قید نکردید “پس یا شجره نامه و کتاب کذائی غلط است و یا این نوشته غلط است”

آقای منصور اردلان دراین نوشته میخواهد به خواننده القاء نماید که کتابی درهمین موضوع “زبده تاریخ کرد و کردستان” درسال ۱۳۷۵ شمسی وسیله شخصی دیگر چاپ شده، و کتاب ترجمه «یداله روشن اردلان» که تاریخ انتشارش بعد ازآن ست از روی آن کتاب نوشته شده؟! زهی تاسف از اینچنین قدر ناشناسی. اولا این موضوع به شما و قضیه مورد بحث چه ارتباطی دارد؟ ثانیا، اگر درک و فهم کتابشناسی دارید مطابقت و مقایسه نمائید و موارد را نشان بدهید، و یا بعنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق دیگران اقدام قانونی بفرمائید، تا به استناد مستنداتی که درهمان کتابهای زبده تاریخ کرد و کردستان موجود است ثابت شود که این کتابها قبل از تاریخ انتشار کتاب مورد نظر شما به ناشر سپرده شده بود و مدتها درجریان غلط گیری، ویرایش، چاپهای مکرر آزمایشی و ممیزی وزارت ارشاد وغیره بوده است؟ در ادامه پرسیده “چرا در زمان ترسیم شجره نامه و تنظیم جداول کتاب خود این موضوع را درج و قید نکردید ، ودرصفحه ،،، نوشتید ،،،، و حال یا شجره غلط است یا کتاب کذائی یا این نوشته!

 ترسیم تبارنامه و تنظیم جداول کتاب نیازی به احراز رشته نسبی ندارد، همینقدر که نام ومشخصات و ظاهر سوابق رشته افراد را نشان بدهد برای ترسیم و تنظیم شجره و جداول کافی است و با اینکه دراولین شجره مردوخ (که تاریخ آن نزدیک بحوادث مورد بحث میباشد ) نام جد شما «فیض اله» نوشته شده؟ و در شجره بعدی با فاصله ای طولانی بدون هیچ توضیحی به «فضل اله» تغییر داده شده، با این وجود چون در سیرالاکراد (صرفنظر ازذکر عنوان مذکور در آن که مصلحت نمیدانم نام ببرم ) نام فضل اله نوشته شده بود به همان صورت نوشته شد. اما درمورد وضعییت احراز نسبی و قضایای ارثی و رعایت احکام شرعی بارعایت شرایط ازدواج ویاچگونگی همسری وارث بری و غیره مدارک ومستندات متقن ومورد یقین لازم است نه با فرض واحتمال ، که بحکم “اذاجاالا حتمال بطل استلال” باطل و مردود است والسلام.

یداله روشن اردلان

روزنامه سیروان ( شماره۹۴۳-۳۰-۴-۱۳۹۶ )

Leave Comment

Your email address will not be published.