انگیزه ترسیم تبارنامه اردلان

انگیزه ترسیم تبارنامه اردلان تقریبا به ۴۵سال قبل برمیگردد، درسفری چند ماهه به انگلستان و مشاهده موزه کدلستون-هال(۱) در هکتارها زمین سرسبز و خرم با قصری زیبا در وسط آن در داربیشایر(۲) و مشاهده شجره خانواده کدلستون (صاحب موزه ) نقش بر دیوار یکی از اطاق ها، مورد استقبال و احترام بازدیدکنندگان، بعنوان یکی از خانواده های کهن که به هنگام استعمار هندوستان نماینده تام الاختیار بریتانبا در آنجا خدمت می کردند.

مشاهده این صحنه ها و قدردانی بازدید کنندگان، تحقیق وبررسی تاریخ در مراجعت، برخورد با داستانهای ساختگی بدون ذکر سند تاریخی، متاثراز شرایط زمان هر یک به نوعی، ومقایسه این وضعیت با آن شکوه وجلال، انگیزه ای را در وجودم برانگیخت بمانند تشنه ای در کویر بدنبال آب! و آن ترسیم تبارنامه ای بود متناسب با زمان، شامل زن ومرد با طرح و کدبندی بی سابقه مستند به اطلاعات تاریخی و شواهد عینی و شجره های گذشته، سزاوار قدردانی از آثار و خدمات فرهنگی و عمران و آبادانی گذشتگان، و درعین حال نماد و نمودی ماندگار از تاریخ اردلان یعنی مردمان  سهیم و شریک درآن، برای نسل حاضر وآیندگان. و لذا این تبارنامه نه به قصد بزرگنمائی و تظاهر به آنست، و نه به قصد ایجاد دار و دسته سیاسی و یا بازسازی این و آن سلسله، بلکه صرفا نماد و نمودیست به یاد گذشتگان، باشندگان و نوادگان آنان در هر جا.       

نویسنده: یداله روشن اردلان

(۱)- Kedleston–Hall

تفصیل آن درمقدمه آرشیو یداله روشن اردلان نوشته شده

(۲ )- Derbyshire

Leave Comment

Your email address will not be published.