کتاب “زبده تاریخ کرد و کردستان”

جلد نخست از زبده تاریخ کرد و کردستان، با بهره گیری عملی از حدود 250 مآخذ تاریخ و جغرافیایی و قوم شناسی و دیرین شناسی و زبان شناسی، تاریخ قوم کرد و پراکندگی جغرافیایی این قوم را در 6 فصل نخست، از بدو پیدایی تا روزگار ما پی گرفته و جایگاه آن را در پیش از اسلام و عصر اسلامی به تفکیک نمایانده و بر دوره ی ترکان سلجوقی،ایلخانان،صفویه،افشار و معاصر درنگی ویژه روا داشته است. فصل هفتم کتاب که به شکل و طبیعت زندگی اجتماعی کرد اختصاص دارد. مشتمل است بر عادات و معتقدات ملی و مذهبی این قوم از روزگار هندو ایرانی تا میترانیسم و در پی آن، مزدانیسم و اسلام.در این بخش نحله های دینی علی اللهی و یزیدی و سایر باورهای بومی قوم کرد به تفصیل شرح شده و پراکنش جمعیتی یک یک آن ها تصویر شده استوزبان و ادبیات، مقوله ی دیگری است که فصل هفتم کتاب بحثی دامنه دار را به آن اختصاص داده است. فصل هشتم عشایر کرد را قبیله قبیله از آغاز اسلام تا امروز بر رسیده و جغرافیایی انسانی و آماری این قبایل را ترسیم کرده است. مترجم کتاب در شرح دشواری ها و نام های خاص، ضمایم و توضیحاتی آورده که خود مآخذ ارزشمندی در قوم شناسی و کتاب شناسی است؛مضافا این که مقاله ی ایشان با نام ترکیه و آرزوی دیرین نفت موصل؟ و پارلمان کرد عراق در تجربه ای دیگر؟ معصلات سیاسی-اجتماعی امروزین مردم کرد را در منطقه ی ما-به ویژه در کشورهای عراق و ترکیه-به روشنی بازتاب داده و در آن به اکثر مقاوله نامه ها و اسناد اجلاسیه های جهانی استناد شده است. زینت بخشی این مجلد نقشه ها و تصاویر چندی است که پژوهندگان و علاقه مندان را سودمند خواهد بود.

Leave Comment

Your email address will not be published.